lt  | en  | ru  | de 
     
 Įmonės įsteigimas » VšĮ steigimas
 

Viešosios įstaigos steigimo procesas

 • Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas.
 • Viešosios įstaigos steigimo teisinis pagrindas steigėjų sudaryta viešosios įstaigos steigimo sutartis. Viešosios įstaigos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai.
 • Jeigu steigėjas yra vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties jis surašo ir pasirašo steigimo aktą. Jeigu steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, Vyriausybė ar savivaldybės taryba priima sprendimą steigti viešąją įstaigą.
 • Jeigu viešosios įstaigos steigėjas ar bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, sprendimą dėl viešosios įstaigos steigimo ir valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima atitinkamai Vyriausybė ar savivaldybės taryba. Šiame sprendime taip pat turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama atstovauti steigėjui, bei valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininko ar dalininko, teises ir pareigas.
 • Asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai viešajai įstaigai, gali steigiamos viešosios įstaigos vardu ir dėl jos interesų sudaryti sandorius. Pagal šiuos sandorius viešajai įstaigai prievolės atsiranda tuomet, kai juos po viešosios įstaigos įsteigimo patvirtina viešosios įstaigos vadovas ar įstatuose nustatytas kitas organas. Jeigu viešosios įstaigos organas šių sandorių nepatvirtina, už šiais sandoriais pagrįstas prievoles juos sudarę asmenys atsako solidariai.
 • Iki viešosios įstaigos įregistravimo turi būti sušauktas steigiamasis susirinkimas. Jis turi paskirti viešosios įstaigos vadovą, taip pat sudaryti kolegialius organus, jeigu jie yra numatyti viešosios įstaigos įstatuose. Steigiamajame susirinkime turi teisę balsuoti visi viešosios įstaigos steigėjai. Vienas steigėjas steigiamajame susirinkime turi vieną balsą, jei viešosios įstaigos steigimo sutartyje nenustatyta kitaip. Kai steigėjas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami steigiamojo susirinkimo sprendimams.

 

Viešosios įstaigos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:

 

 • steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai, jų atstovų vardai ir pavardės). Jeigu steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama atstovauti steigėjui;
 • iešosios įstaigos pavadinimas ir buveinė;
 • viešosios įstaigos veiklos sritis (sritys) ir tikslai;
 • steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
 • steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
 • ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
 • asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai viešajai įstaigai, jų teisės ir įgaliojimai;
 • steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo jame tvarka;
 • steigimo sutarties sudarymo data;

 

 

Viešosios įstaigos įstatuose turi būti nurodyta:

 

 

 • viešosios įstaigos pavadinimas;
 • teisinė forma;
 • veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;
 • veiklos tikslai (jie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis);
 • naujų dalininkų priėmimo tvarka;
 • dalininko teisių perleidimo kitiems asmenims tvarka;
 • dalininkų įnašų perdavimo viešajai įstaigai tvarka;
 • visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka;
 • kolegialių organų, jei tokie organai sudaromi, kompetencija, jų sudarymo ir atšaukimo tvarka;
 • viešosios įstaigos vadovo skyrimo ir atleidimo tvarka, jo kompetencija;
 • įstatų keitimo tvarka;
 • filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
 • dokumentų ir kitos informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo dalininkams tvarka;
 • pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka; leidinys, kuriame skelbiama vieša informacija;
 • informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo visuomenei tvarka.

Reikalingi dokumentai ir informacija

 • steigiamos viešosios įstaigos pavadinimas;
 • steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir deklaruota gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą;
 • Viešosios įstaigos buveinė. Steigiant viešąją įstaigą yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas viešosios įstaigos buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi steigimo metu bus patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama viešosios įstaigos buveinė yra įkeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;
 • Viešosios įstaigos steigėjų įnašų dydis. Steigėjų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Įstatymuose nenustatytas minimalaus viešosios įstaigos steigėjo (dalininko) įnašas į viešosios įstaigos dalininkų kapitalą;
 • Viešosios įstaigos tikslai, veiklos sritys bei rūšys. Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir yra nurodyta viešosios įstaigos įstatuose;
 • Viešosios įstaigos vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta.

 

 

 
 
© UAB "Teisės ir finansų sprendimai"